Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen (VAPZ)

VAPZ = Spaarcontract

Een VAPZ contract is een mogelijkheid om als zelfstandige voor een stuk zelf aan pensioenopbouw te doen. En het is onmiddellijk belangrijk om duidelijk te stellen dat het wel degelijk om een spaarcontract gaat. Het bedrag dat u jaarlijks spaart in een VAPZ contract, wordt met rendements- en kapitaalsgarantie belegd (de zogenaamde Tak 21). Een VAPZ is in die optiek dus geen verzekering. De meeste maatschappijen bieden op vandaag een rendement van +/- 0,50%. Niet spectaculair, maar dus nog steeds meer dan u op een spaarboekje kan verkrijgen. Bovendien wordt het écht interessant als je het fiscale voordeel onder de loep neemt…

VAPZ = Fiscaal meest interessante oplossing op de markt, voor zelfstandigen

Het feit dat u als zelfstandige slechts een heel beperkt wettelijk pensioen ontvangt, is voldoende bekend en maakt het op zich al heel interessant om zelf in te staan voor een extra pensioenopbouw. Maar wat het VAPZ zeker interessant en zelfs aantrekkelijk maakt voor een zelfstandige, is dat u er een enorm fiscaal voordeel door kan genieten.

 

In tegenstelling tot een gewoon pensioensparen of lange termijn sparen waar u een vast fiscaal voordeel van 30% geniet op de gestorte premie, mag u het bedrag van uw VAPZ volledig aftrekken in uw personenbelasting als beroepskost. Hier is het fiscaal voordeel dus uw marginale aanslagvoet, die al snel +/- 40% tot 50% bedraagt naargelang uw inkomen. Daarenboven, doordat u het VAPZ spaarbedrag volledig mag aftrekken, dient u op dat bedrag geen sociale bijdragen te betalen (die +/- 20% bedragen).

 

Zo doet u een gecombineerd totaal sociaal & fiscaal voordeel van +/- 60% tot 70%. Wanneer u bijvoorbeeld als starter jaarlijks € 1.000 in een VAPZ contract stort en belast wordt tegen 40%, dan bespaart u 40% belastingen op dat bedrag en +/- 20% sociale bijdragen. U kan dus € 1.000 sparen voor een reële kost van € 400. Dat is alsof u een bank zou binnenstappen en aan het loket zou vragen om € 1.000 op uw rekening te storten, terwijl u maar € 400 afgeeft aan de loketbediende.

 

Op vandaag is een VAPZ contract hierdoor bij uitstek de fiscaal meest interessante oplossing op de markt!

VAPZ: Voor wie, hoelang en hoeveel?

Een VAPZ kan worden afgesloten door elke zelfstandige in hoofd- of bijberoep en dient te lopen tot uw 65e verjaardag om ten volle van de fiscale gunstmaatregelen te kunnen genieten.

 

Naast het hogere fiscale voordeel ten opzichte van een pensioensparen, ligt ook het maximum toegelaten bedrag dat u jaarlijks mag sparen een stuk hoger. Bij een pensioensparen ligt dit vast op maximum € 990 per jaar (2021), terwijl dit in een VAPZ een percentage van uw inkomen bedraagt. U mag namelijk 8,17% van uw bruto jaarinkomen storten in een VAPZ contract, met als absoluut maximumbedrag € 3.447,62 (2022).

VAPZ: Eindtaxatie?

Ook de eindtaxatie, eens u het contract beëindigt en het kapitaal opneemt, is interessant. De eindbelasting verloopt volgens het stelsel van de fictieve rente. De leeftijd waarop u het kapitaal opvraagt, bepaalt de hoogte van de fictieve rente en hoe lang u de rente moet aangeven. De fictieve rente schommelt tussen 3,5% (leeftijd 60 jaar) en 5% (leeftijd 65 jaar) en de termijn van aangifte bedraagt 13 jaar (leeftijd tot 64 jaar) of 10 jaar (leeftijd 65 jaar en ouder).

 

Deze fictieve rente wordt dan volgens het marginale tarief belast (+/- 30% op pensioeninkomen).

CONCLUSIE: VAPZ is een must voor elke zelfstandige

Als zelfstandige weet u dat het meer dan noodzakelijk is om zelf te voorzien in uw pensioenopbouw, gezien het wettelijke pensioen voor zelfstandigen heel laag ligt. Bovendien beloont de staat u voor uw eigen pensioenopbouw, dit met het grootste fiscale voordeel op de markt van de spaarcontracten.

 

Het maximum bedrag dat u mag sparen ligt een pak hoger dan bij andere pensioencontracten, en doordat u het bedrag integraal mag aftrekken van uw beroepsinkomen doet u een totaal fiscaal voordeel van 60% à 70%, zoals hierboven uiteengezet. Dat is op vandaag het hoogst mogelijke fiscale voordeel dat u kan realiseren via spaarcontracten.

 

Bovendien is het ook een veilige vorm van sparen, want de wet schrijft nog steeds een rendementsgarantie (minimum 0%) en kapitaalsgarantie voor bij dergelijke contracten. U kan dus geen enkele euro die u in dergelijk contract stort, verliezen.

 

Het is duidelijk: als zelfstandige is een VAPZ dus eigenlijk één van de eerste contracten die u moet afsluiten.

Welk bedrag kan je verzekeren?

Het maximumbedrag dat je in een Gewaarborgd Inkomen Verzekering kan afdekken, wordt bepaald door jouw huidige loon. Het idee van dergelijke verzekering is dat je het verschil tussen het bedrag dat je bij arbeidsongeschiktheid ontvangt via de mutualiteit, ten opzichte van jouw werkelijke loon, kan gaan verzekeren. Echter zal je nooit meer kunnen verzekeren, anders zou het te interessant worden om arbeidsongeschikt te zijn.

 

Met een sterk vereenvoudigd voorbeeld: stel dat je op vandaag een maandloon van € 3.000 hebt en je ontvangt bij arbeidsongeschiktheid € 1.000 via de mutualiteit, dan zal je via een Gewaarborgd Inkomen Verzekering dus nog maximum € 2.000 per maand, of € 24.000 per jaar kunnen verzekeren. Niet meer.

 

Welk bedrag kan je verzekeren?

Het maximumbedrag dat je in een Gewaarborgd Inkomen Verzekering kan afdekken, wordt bepaald door jouw huidige loon. Het idee van dergelijke verzekering is dat je het verschil tussen het bedrag dat je bij arbeidsongeschiktheid ontvangt via de mutualiteit, ten opzichte van jouw werkelijke loon, kan gaan verzekeren. Echter zal je nooit meer kunnen verzekeren, anders zou het te interessant worden om arbeidsongeschikt te zijn.

 

Met een sterk vereenvoudigd voorbeeld: stel dat je op vandaag een maandloon van € 3.000 hebt en je ontvangt bij arbeidsongeschiktheid € 1.000 via de mutualiteit, dan zal je via een Gewaarborgd Inkomen Verzekering dus nog maximum € 2.000 per maand, of € 24.000 per jaar kunnen verzekeren. Niet meer.

 

Waarom stijgt de premie van jouw brandverzekering?

Dit klopt inderdaad, en we zien dit fenomeen over alle maatschappijen heen. Twee specifieke redenen waarom dit het geval is.

 

1. De ABEX-index, die de prijzen van de grondstoffen en bouwmaterialen vertaalt in jouw brandverzekering, stond in januari dit jaar nog op 906 punten en zal vanaf januari 2023 verhoogd worden naar 1.004 punten. Een stijging van meer dan 10%. Dit betekent dat de maatschappijen hogere kapitalen verzekeren voor jouw woning, en deze stijging wordt uiteraard doorgerekend in de premie van jouw brandverzekering.

 

2.Naast de stijging van de ABEX-index, zijn er heel wat maatschappijen die ook nog een algemene premiestijging doorvoeren. Dit omwille van de grote schadelasten die ze de voorbije twee jaar dienden uit te betalen. Vorig jaar waren er de zware overstromingen in het zuiden van ons land, terwijl we in februari van dit jaar met Eunice de zwaarste storm van de laatste jaren over ons heen kregen.

 

Omwille van deze twee redenen krijgen we dus stijgingen van de premies voor de brandverzekering van meer dan 10%.

Verschiet dus niet als u binnenkort de betalingsuitnodiging voor uw brandverzekering ontvangt en die sterk gestegen is. Dit is niet specifiek voor uw brandverzekering alleen het geval, maar geldt voor alle contracten over alle maatschappijen heen.

 

Voor specifieke vragen hieromtrent, contacteer ons gerust via hello@teamsur.be.

Gewaarborgd Inkomen Verzekering

Wat is een Gewaarborgd Inkomen Verzekering?

Via dergelijk contract verzeker je een vervangingsinkomen in geval je arbeidsongeschikt raakt door ziekte of ongeval, dit zowel tijdelijk of blijvend.

 

Welk bedrag kan je verzekeren?

Het maximumbedrag dat je in een Gewaarborgd Inkomen Verzekering kan afdekken, wordt bepaald door jouw huidige loon. Het idee van dergelijke verzekering is dat je het verschil tussen het bedrag dat je bij arbeidsongeschiktheid ontvangt via de mutualiteit, ten opzichte van jouw werkelijke loon, kan gaan verzekeren. Echter zal je nooit meer kunnen verzekeren, anders zou het te interessant worden om arbeidsongeschikt te zijn.

 

Met een sterk vereenvoudigd voorbeeld: stel dat je op vandaag een maandloon van € 3.000 hebt en je ontvangt bij arbeidsongeschiktheid € 1.000 via de mutualiteit, dan zal je via een Gewaarborgd Inkomen Verzekering dus nog maximum € 2.000 per maand, of € 24.000 per jaar kunnen verzekeren. Niet meer.

 

Wordt dit bedrag dan altijd volledig uitbetaald? Is er een wachttermijn?

Ja, er is een wachttermijn die standaard op 30 dagen geplaatst wordt. De eerste 30 dagen van jouw arbeidsongeschiktheid moet je dus jouw plan kunnen trekken. Dit doen de verzekeraars om ervoor te zorgen dat niet elke zelfstandige met een uit de hand gelopen verkoudheid zou aankloppen bij de verzekering. Er zijn verschillende mogelijkheden om af te wijken van die standaard wachttijd, daarover meer uitleg in de video.

 

Eens de wachttijd voorbij is, geniet je dekking conform jouw graad van arbeidsongeschiktheid. Er dient altijd minstens 25% ongeschiktheid te zijn alvorens de verzekering tussenkomt. Van zodra je 67% of meer ongeschikt bent, wordt dit gelijkgesteld met 100% of volledige arbeidsongeschiktheid.

 

Om in bovenstaand voorbeeld te blijven: ben je na een ongeval 50% ongeschikt, dan zal je van jouw verzekerde € 2.000 per maand dus € 1.000 ontvangen via jouw verzekering. Word je 67% of meer ongeschikt verklaard, dan zal je de volle € 2.000 ontvangen.

Met een sterk vereenvoudigd voorbeeld: stel dat je op vandaag een maandloon van € 3.000 hebt en je ontvangt bij arbeidsongeschiktheid € 1.000 via de mutualiteit, dan zal je via een Gewaarborgd Inkomen Verzekering dus nog maximum € 2.000 per maand, of € 24.000 per jaar kunnen verzekeren. Niet meer.

 

Wat kost zo’n verzekering?

De premie voor een Gewaarborgd Inkomen is afhankelijk van twee factoren.

 

Vooreerst de activiteiten die je als zelfstandige uitoefent. Hoe risicovoller, hoe hoger jouw premie. In dat opzicht zal een boekhouder, consultant of verzekeringsmakelaar die aan een bureau zit en een balpen vasthoudt, een lagere premie betalen dan pakweg een dakwerker die ganse dagen met ladders op daken moet klauteren.

 

Daarnaast is de premie uiteraard ook sterk afhankelijk van het bedrag dat je wenst te verzekeren. Iemand die € 2.000 per maand wil verzekeren zal uiteraard meer premie betalen dan mocht die slechts € 1.000 per maand verzekeren.

Koppeling aan een VAPZ of IPT

Het is geen verplichting, maar wij adviseren steeds om het Gewaarborgd Inkomen te koppelen aan een contract voor fiscale pensioenopbouw. Meer bepaald aan een Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen (VAPZ) indien het Gewaarborgd Inkomen wordt afgesloten op privé-naam, ofwel aan een Individuele Pensioen Toezegging (IPT) indien je de verzekering op jouw vennootschap afsluit.

 

Via dergelijke pensioenplannen bouw je een pensioenkapitaal op voor later, waar je op vandaag fiscaal grote voordelen door geniet. En door de koppeling met zo’n contract, geniet je bovendien een korting op de premie van jouw Gewaarborgd Inkomen.

Conclusie

Gezien de lage tussenkomst door de mutualiteit, is het een absolute noodzaak om als zelfstandige zelf te voorzien in een vervangingsinkomen als je jouw levensstandaard wenst te behouden mocht je ooit arbeidsongeschikt raken door ziekte of ongeval. Ben je zelf actief als zelfstandige en heb je nog geen Gewaarborgd Inkomen Verzekering, of start je binnenkort als zelfstandige en wens je je concreet te informeren hieromtrent, contacteer ons dan gerust via hello@teamsur.be .

Sur. x Kantoor Remmerie

Benoit en Gilles hadden voor dit jaar de ambitie om het groeitraject van Sur. te versnellen via fusies en overnames. Ze gingen hiervoor heel bewust op zoek naar een jonge, ambitieuze verzekeringsmakelaar met dezelfde visie op de sector en de rol die de makelaar daarin moet spelen. Deze makelaar werd dus gevonden in de persoon van Mathieu Remmerie.

Kantoor Remmerie is een 100% onafhankelijk verzekeringsmakelaar met kantoor te Kuurne. Het kantoor werd in 1979 opgericht door Filip Remmerie, die de fakkel enkele jaren geleden doorgaf aan z’n zoon, Mathieu. Met hun jarenlange ervaring in zowel KMO als particuliere verzekeringen, is dit team van vijf een mooie versterking naar de toekomst toe.

Deze samenwerking betekent voor Sur. een groei van meer dan 50% op vlak van omzet, en qua team gaan we – rekening houdend met onze twee ingevulde vacatures – naar een totaal van 13 personen. Hiermee zijn we volledig klaar om onze recente organische groei op te vangen, en het stelt ons in staat om verder te groeien in de nabije toekomst..

We zijn ervan overtuigd dat we met dit nieuwe hoofdstuk in het verhaal van Sur. verder kunnen investeren in kennis en mogelijkheden om met een gediversifieerd aanbod naar onze klanten te trekken.

Vanaf 1 januari zullen onze klanten dus terecht kunnen zowel in het kantoor te Zwevegem, alsook in Kuurne waar Mathieu z’n huidig team blijft aansturen.

Schadeverleden Autoverzekering

Geen historiek

Het eerste wat de verzekeringsmakelaar vervolgens vraagt is om aan te tonen dat je de voorbije vijf jaar ongevallenvrij bent. Meestal krijgen wij dan te horen: “Ik heb geen gegevens van een vorige autoverzekering waarmee ik dat kan bewijzen, want ik reed met een bedrijfswagen”. Dat kan de zaak bemoeilijken, en in het slechtste geval tot lagere kortingen leiden voor jouw toekomstige autoverzekering.

Hoe voorkomen?

Vaak kunnen we dit wel oplossen door een geschreven verklaring van de voormalige werkgever. Maar toch…

 

Je kan het nog makkelijker voorkomen door nu al aan jouw toekomst te denken. Rij je vandaag met een bedrijfswagen, bewaar dan gewoon de gegevens van jouw huidige autoverzekering, van jouw bedrijfswagen.

 

Ga even op zoek naar het verzekeringsbewijs, de voormalige groene kaart die ondertussen al lang wit geworden is, en neem er een kopie of foto van. Daarop staat immers aangegeven bij welke verzekeringsmaatschappij jouw bedrijfswagen verzekerd is, en wat het contractnummer is. Noteer dan nog ergens sinds wanneer je met die bedrijfswagen rijdt, en sla die informatie zorgvuldig op.

 

Als je dan in de toekomst een eigen wagen aankoopt, kan je altijd naar die autoverzekering verwijzen om aan te geven dat je schadevrij bent.

Conclusie

Zelfs al rij je vandaag dus met een bedrijfswagen – waarbij je je niets hoeft aan te trekken van de autoverzekering – toch kan je vandaag al het verschil maken voor een beter tarief in de toekomst, eens je je eigen wagen aankoopt en gaat verzekeren. Ga hiervoor op zoek naar de gegevens van de autoverzekering van jouw huidige bedrijfswagen, en sla deze zorgvuldig op.

 

Het spreekt voor zicht dat als je wisselt van bedrijfswagen, je deze oefening uiteraard dient te herhalen. Zodat je de info hebt van al jouw bedrijfswagens.

Vandalisme aan jouw wagen

Vrijstelling = deel van het schadebedrag waar je zelf voor opdraait

Bij een volledige omnium is alle schade aan jouw wagen gedekt. Veelal zit hier wel een vrijstelling in, een bedrag dat steeds ter jouwer laste blijft, een bedrag waar je dus zelf moet voor opdraaien.

Dat is best wel vervelend bij als jouw auto beschadigd wordt door vandalisme. Door een onverlaat die het leuk vindt om een kras in jouw wagen te trekken met z’n sleutel… En jij zou dan nog eens een deel van die herstelkosten moeten dragen via de vrijstelling van jouw omniumverzekering?

Dien klacht in bij de politie!

Wat als wij jou vertellen dat je het betalen van een vrijstelling bij een schadegeval door vandalisme eenvoudigweg kan vermijden? Bij veel maatschappijen valt die vrijstelling immers weg als jij – binnen de 24 uren na het vaststellen van die daad van vandalisme – klacht gaat neerleggen bij de politie.

 

Conclusie

Het kan best een aardig verschil uitmaken voor jou als die vrijstelling wegvalt. De vrijstelling kan tot een paar honderd euro oplopen, dus het is al eens de moeite om hiervoor naar de politie te stappen en een klacht neer te leggen.

 

Zonnepanelen en de brandverzekering

Informeer jouw brandverzekeraar van de installatie

Sommige maatschappijen voorzien een standaard tussenkomst bij schade aan zonnepanelen, maar bij de meeste verzekeringsmaatschappijen dien je de installatie toch apart aan te melden.

Heb jij recent zonnepanelen gelegd op jouw woning, verwittig jouw verzekeringsmakelaar daar dan even van. Zodat hij/zij dit correct kan opnemen in jouw brandverzekering.

Te verzekeren waarde via de aankoopfactuur

Correct opnemen in jouw brandverzekering? Ja, dat kan eenvoudig door het overmaken van de aankoopfactuur van jouw installatie. Het bedrag waarvoor jij de installatie van de zonnepanelen hebt aangekocht, is ook het te verzekeren kapitaal dat zal opgenomen worden in jouw brandverzekering.

Conclusie

Wil je zeker zijn dat jouw brandverzekering je vergoedt bij schade aan jouw zonnepanelen eens de volgende zware storm over ons land raast? Vergeet dan vooral niet om jouw verzekeringsmakelaar te verwittigen van zodra er zonnepanelen op jouw dak liggen. Maak de aankoopfactuur over, zodat het juiste te verzekeren kapitaal kan opgenomen worden in jouw brandverzekering.